ما در آکادمی میریونسی بر این باور هستیم که “برنده‌ها ساخته تغییرند نه تقدیر” و دقیقا میزان مسئولیت‌پذیری ما زندگیمان را می‌سازد